Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dozvola za upotrebu objekta

Шта је употребна дозвола?

Изграђени објекат не може се почети користити,  односно ставити у употребу прије него што надлежни орган рјешењем изда употребну дозволу, на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта. Употребна дозвола може се издати за цијели објекат или за дио објекта који представља засебну техничку и функционалну цјелину, када се исти може привести својој намјени прије завршетка изградње цијелог објекта и у случају када је то потребно ради наставка и завршетка изградње. Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених грађевинском дозволом и обавља га стручна комисија коју рјешењем формира орган који је издао грађевинску дозволу у року од три дана од дана пријема комплетног захтјева.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Образац Захтјева за технички преглед и издавање одобрења за употребу је доступан на. шалтеру 1 и 2 – шалтер сала или на https://srbac-rs.com/, а уз исти потребно је приложити:

 1. Техничку документацију, пројекат,
 2. Доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме,
 3. Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтјева,
 4. Грађевински  дневник,
 5. Грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њиховог вођења,
 6. Књигу инспекција,
 7. Стручни налаз  о извршеном испитивању електро инсталација и громобрана,
 8. Осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте објекта ( сагласност да су у изграђеном објекту  спроведене противпожарне мјере предвиђене у пројекту- техничкој документацији, водопривредна дозвола, еколошка дозвола, те остале сагласности зависно од врсте објекта).
 9. Општинска административна такса која се одређује у зависод површине објекта,

Напомена: Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

О обављеном техничком прегледу сачињава се записник у који се уноси и мишљење сваког члана комисије за технички преглед о томе да се изграђени објекат може користити, да се морају претходно отклонити утврђени недостаци, односно да се употребна дозвола не може издати. Послије извршеног техничког прегледа комисија за технички преглед дужна је да у року од осам дана након извршеног техничког прегледа сачини извјештај у писаној форми о резултату техничког прегледа изграђеног објекта, односно изведених радова, чији је саставни дио записник. Извјештај комисије чини саставни дио употребне дозволе објекта. Употребну дозволу објекта трајно чува орган управе који је издао грађевинску дозволу и власник објекта. Трошкове обављања техничког прегледа сноси инвеститор, односно власник објекта:

 1. за објекте до 200м2 ………………………………………300КМ
 2. за објекте од 200-400м2 ……………………………….400КМ
 3. за објекте од 400-1000м2 за 400м2 износ је 600КМ,    а за сваких 100м2 изнад износ се увећава за 50КМ,
 4. за објекте преко 1000м2 …………………………….1500КМ,
 5. за бензинске пумпе ……………………………………1500КМ,
 6. за базне станице, трафо станице……………………600КМ,
 7. линијске инфраструктурне објекте 1КМ/м´ (мин. 300КМ, а максимално 1000КМ),
 8. за економске објекте (фарме) и објекте у индустријским зонама…………………………………600КМ,
 • по објекту без обзира на површину објекта; а ако се истовремено врши технички преглед за више објекта на једној локацији и од истог инвеститора: накнада за 2 објекта износи 1000КМ, а за 3 и више 1500КМ)
 • за помоћне и остале објекте …………………300КМ.

ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Уколико се на основу записника утврди да нема недостатака или да су уочени недостаци отклоњени, надлежни орган издаје употребну дозволу. Уколико утврђени недостаци нису ни у накнадно остављеном року отклоњени, надлежни орган издаје рјешење о одбијању захтјева за издавање употребне дозволе и о томе обавјештава надлежну урбанистичкограђевинску инспекцију.

Након добијања употребне дозволе стекли су се услови за коришћење објекта, а након измирења свих обавеза за ренту и уређење за упис објекта у катастарски операт и земљишну књигу.

КОНТАКТ:

Одјељење за просторно уређење и

стамбено-комуналне дјелатности

Трг бораца бр. 1, 78420  Србац

Телефон: +387 51 740 001 –  локал 206

Eмаил: srbac.urbanizam@teol.net