Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O nama

О нама

ШТА ЈЕ ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ?

Привредни савјет општине Србац основан је 2021. године, а представља савјетодавно тијело које даје мишљења, препоруке и покреће иницијативе о питањима која се односе на стање и развој привреде и предлаже мјере за унапређење локалног пословног окружења. Основни задатак Привредног савјета је да обезбјеђује и унапређује јавно-приватни дијалог кроз непосредну сарадњу општинских органа, Начелника општине и привредних субјеката.

Привредни савјет се оснива са намјером да се успостави конкретан оквир за унапређење пословног окружења и јачање конкурентности у општини Србац, јачање конкурентности МСП и предузетника и привлачење домаћих и страних инвестиција.

Надлежност Привредног савјета обухвата кандидовање проблема, иницијатива и давање препорука Начелнику општине, Скупштини општине, одјељењима општинске управе и другим релевантним институцијама на локалном и републичком нивоу у вези са олакшавањем и убрзавањем пословања, раста и развоја предузећа и предузетничких радњи на територији општине Србац.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Привредни савјет дјелује организовањем тематских сједница, којима претходе припремне активности, а кроз које се добија детаљан преглед стања у одређеној области и дефинишу приједлози и иницијативе за побољшање привредне конкурентности, унапређење пословања и запошљавања.

Прикупљене препоруке или иницијативе за унапређење пословања на локалном нивоу се заједно са радним материјалима презентују на тематским сједницама Привредног савјета, те се након дискусије доносе Закључци у вези са темом о којој се расправља.

Кроз ову методологију рада, локална заједница добија тијело које идентификује препреке са којима се суочавају бизниси, те уз конструктивно и партнерско дјеловање ка њиховом отклањању, представља позитиван примјер систематског рада на побољшању пословног окружења.

МИСИЈА

Мисија општине Србац јесте да обезбиједи приватном сектору правовремене информације, квалитетне савјете, услуге и подршку из области управљања локалним економским развојем, путем јавно – приватног дијалога, а све у циљу стварања повољнијих услова за развој пословања и конкурентности приватног сектора и привлачење нових домаћих и страних инвестиција.

ВИЗИЈА

Представници приватног сектора дају активан допринос у раду Привредног савјета општине Србац и заједно са представницима јавног сектора учествују у доношењу свих важних одлука за социо-економски развој цјелокупне заједнице. Општина Србац има развијен и конкурентан приватни сектор, са којим се редовно консултује и заједнички налази рјешења за све актуелне проблеме заједнице и унапређење пословног окружења.

САСТАВ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

За чланове Привредног савјета именују се представници привредних субјеката регистрованих на подручју општине Србац, који се баве одређеном привредном дјелатношћу (производном, занатско-предузетничком, пољопривреном, финансијском, услужном и др.) и представници Општинске управе општине Србац.

У раду Привредног савјета могу учествовати и представници других органа, организација, установа и привредних субјеката (образовне, здравствене и социјалне установе, инспекцијски органи, удружења и др.) када се разматрају питања из њихове надлежности или дјелокруга рада.

Привредни савјет општине Србац има 29 чланова, те чланове Привредног савјета из реда приватног сектора чине представници привредних субјеката регистрованих на подручју општине Србац, који се баве одређеном привредном дјелатношћу (производном, занатско-предузетнчком, услужном, пољопривредном, финансијском и др.)

На првој, конститутивној, сједници Привредног савјета, одржаној дана 10.12.2021.године, за потпредсједника Привредног савјета изабран је Велибор Поповић и секретар Николина Проњ.

Рад Привредног савјета општине Србац се одвија на основу Пословника о раду Привредног савјета општине Србац којег је Привредни савјет донио на првој, конститутивној, сједници, одржаној дана 10.12.2021. године.

У складу са Пословником о раду Привредног савјета општине Србац, стручне и административне послове за потребе Привредног савјета обавља секретар Привредног савјета.

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

  • Разматрање значајних развојних питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности;
  • Редовно међусобно информисање јавног и приватног сектора;
  • Учествовање у изради стратегија и других аката којима се дефинишу циљеви мјере унапређења локалног економског развоја;
  • Предлагање мјера за развј локалне заједнице, унапређење општинске пословне климе и конкурентности;
  • Расправа о мјерама и иницијативама привредног сектора које се тичу виших нивоа власти:
  • Разматрање иницијатива за партнерске пројекте и њихово спровођење;
  • Разматрање и других питања која обухватају мјере и активности за стварање бољих услова за привређивање.