Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opštinske takse i naknade

Општинске таксе и накнаде

РбНазив таксе/накнадеЗаконски акт према
којем је накнада
утврђена
Обвезници плаћања
1Комунална накнадаЗакон о комуналним
дјелатностима РС и Закон
о локалној самоуправи РС
Власници стамбеног, пословног или
другог простора (гаражни, помоћни,
дворишни објекти и слично) изграђени са
одобрењем или без одобрења за грађење
привремени или стални, носиоци
станарског права, закупци стамбеног,
пословног или другог простора, односно
физичка и правна лица која су корисници
објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње.
2Општинска
административна такса
Закон о локалној
самоуправи
Правна и физичка лица којима су
потребни спис и радње у управним
стварима и другим стварима.
3Комунална таксаЗакон о комуналним
таксама Републике Српске
Привредна друштва (ортачка,
командитна, друштва са ограниченом
одговорношћу, акционарска),
предузетници који обављају занатско-
предузетничку дјелатност и користе
предмете и услуге који подлијежу
плаћању комуналне таксе.
  • Одлука о комуналној накнади, погледај…
  • Одлука о општинским административним таксама, погледај…
  • Одлука о комуналним таксама, преузми…
  • Одлука о утврђивању просјечне грађевоинске цијене у м2, погледај…

Порез на непокретности

Накнаде за грађевинску дозволу

  • Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, преузми…

Правилници

  • Правилник о условима и начину отуђења непокртности у власништву Општине, преузми…