Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Partnerska grupa

Партнерска група

Партнерска група је механизам за осигуравање учешћа и доприноса социо-економских актера у процесу планирања те представља основ за комуникацију између управе ЈЛС и грађана. Конкретно, ово тијело расправља и усаглашава се о кључним елементима стратегије развоја током читавог процеса. Основана је на основу утврђених потреба за ближом сарадњом на развојним програмима и практичне потребе да се припреми и усвоји Стратешки план интегрисаног развоја општине Србац, потребе заједничког информисања, као и хармонизације развојних иницијатива, програма и активности у Општини. Партнерска група се формално успоставља усвајањем Изјаве о партнерству, коју су потписали заинтересовани актери приликом ступања у партнерство, те партнерство остаје отворено за све оне који накнадно изразе жељу да се прикључе.

Улоге и одговорности Партнерске групе

  • Разматрање кључних налаза и приједлога;
  • Усвајање ситуационе анализе;
  • Усвајање визије развоја и стратешких циљева;
  • Предлагање могућих мјера и стратешких пројеката;
  • Усвајање развојних приоритета, мјера и стратешких пројеката;
  • Усвајање свеобухватног документа стратегије развоја ЈЛС;
  • Пружање савјетодавне помоћи у имплементацији, надгледању и ажурирању стратегије развоја, након усвајања стратегије развоја ЈЛС.