Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Profil privrede

ПРОФИЛ ПРИВРЕДЕ

Пољопривреда представља традиционалну дјелатност локалног становништва на територији читаве општине којом се бави око 75 % укупног становништва општине, на укупним обрадивим површинама око 17.000 ha. Најзаступљеније производње су: сточарска (живинарство, свињогојство, говедарство), повртарство (на отвореном и у заштићеним просторима), ратарство са фокусом на производњу житарица (кукуруз и стрна жита), воћарство (савремена плантажна производња јабучастог воћа и нешто јагодичастог али у екстензивном систему гајења), те производња рибе.

Највиши обим производње (преко 200 фарми за тов пилића/бројлера) и приход од пољопривреде се остварује од живинарске производње. Повољна чињеница је и прерада утовљених бројлера у клаоници живине на подручју општине Србац. Највећи дио ратарске производње се валоризује кроз сточарску производњу, док је повртарска производња готово искључиво концентрисана у  равничарском дијелу општине, тј. Лијевче пољу и фокусирана на производе за потрошњу у свјежем стању, са нешто мало сировинске базе за индустријску прераду. Поменуто подручје има идеалне услове за интензивну пољопривредну производњу (квалитетно земљиште, лако доступна површинска и подземна вода одличног квалитета за наводњавање). На дијелу општине који се одликује брежуљкастим теренима постоје идеални услови за плантажну производњу воћа.

Традиционално развијене индустрије на подручју општине су индустрија памучне трикотаже, индустрија стиропора, те дрвна индустрија и рударство-експлоатација руда и минерала (рудник каолина на Мотајици), ријечни шљунак и пијесак из Саве и Врбаса. Руда каолина се на мјесту експлоатације не прерађује него се као таква само извози и користи за производњу керамичких производа.

Текстилна индустрија ради са знатно смањеним капацитетима и углавном се ради о пословима за ино-партнере, који се темеље на кориштењу обучене радне снаге .

Шумским богатством управља ЈПШ „Шуме Републике Српске“, а капацитети експлоатације су на нивоу 18.000 m3/годину дрвне масе која може ићи у прераду са односом буква:храст – 3:1. Основни вид прераде је примарна прерада трупаца, са трендом раста степена финализације дрвета као сировине и извозном оријентацијом дрвопрерађивача.

Потенцијал за развој туризма представља спортско туристичка зона Бардача, која је 2007. године проглашена Рамсарским подручјем, са археолошким локалитетом Доња Долина, за рекреацију, еко-туризам, риболовни туризам, затим планина Мотајица за ловни и рекреативни туризам, а ријеке Врбас и Сава за риболовни и рекреативни туризам.

Изузетни потенцијал за развој вјерског туризма представља локалитет манастира Осовица, који потиче из XIV вијека, обнављан је од 2008. године, а од 2013. године је започео редован живот манастира. Данас, манастир Осовица је изузетно посјећен локалитет од стране вјерника и туриста како из околине, тако и из региона.

Иако постоје значајни потенцијали за развој у индустрији производње и прераде хране, дрвној индустрији, процесној и текстилној индустрији, те експлоатацији и природних богатстава (руда, шљунак), ти потенцијали су само дјелимично искориштени. Осим тога позиција и непосредна близина ЕУ, као и великог урбаног центра као што је Бањалука, те великих тржишта у сусједној Хрватској, су неке од погодности локацијских пакета које Србац нуди свим заинтересираним инвеститорима у пословне, производне и прерађивачке капацитете.