Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opštinski razvojni tim

Општински развојни тим (ОРТ)

Принципи рада Општинског развојног тима
Рад Општинског развојног тима (ОРТ) заснован је на принципима међусобног повјерења и сарадње, партнерства, активног учешћа и одговорности. Општински развојни тим у ревидираном саставу, именован је Рјешењем Начелника општине.

Задаци Општинског развојног тима
Припрема и организира процес израде интегрисане стратегије развоја Општине Идентифицира локалне актере, проводи анализу актера, подстиче учешће и укључивање локалних актера у процес планирања (јавни сектор, НВО, МЗ, пословни сектор, академска заједница, угрожене и социјално искључене категорије становништва); Формира Партнерску групу за развој општине, организује и припрема њене састанке, припрема извјештаје и записнике са састанака;

Израђује социо-економску анализу, стратешку плаформу и развојне циљеве
Прикупља и обрађује податке неопходне за израду социо-економске анализе у сарадњи са релевантим актерима;
Израђује социо-економску анализу у сарадњи са релевантим актерима;
Презентира нацрт социо-економске анализе Партнерској групи за развој, прикупља повратне информације и финализира анализу на основу препорука Партнерске групе, прије њеног достављања начелнику и Скупштини; Организу је и подстиче партиципаторни процес дефинисања стратешке платформе развоја и развојних циљева у оквиру Партнерске групе за развој.

Израђује секторске планове
ОРТ предлеже, а Начелник одобрава, одабир члана ОРТ-а који ће координирати рад секторских радних група и припрему три секторска плана – плана локалног економског развоја, плана друштвеног развоја, плана заштите и унапређења заштите животне средине, у складу са стандардизованом методологијом за интегрисано планирање локалног развоја.
На основу претходне анализе локалних актера, преко координатора секторских радних група успоставља секторске радне групе, осигуравајући учешће релевантних стручњака из датог сектора, представника јавног, невладиног, приватног сектора, мјесних заједница, представника угрожених и социјалог искључених катерогорија становништва, и свих других актера који могу допринијети квалитетном процесу израде секторских развојних планова; Координира радом секторских радних група, те осигурава провођење свеукупног процеса израде секторских планова, укључујући: SWOT анализу у датим секторима и секторско фокусирање; Дефинисање секторских оперативних циљева; Дефинисање програма, пројеката и мјера у оквиру датог секторског плана; Припрему пројектних идеја; Утврђивање приоритета у датом сектору; Дефинисање индикатора за праћење остваривања циљева и имплементације датих секторских планова. Организује фокус-групе и тематске-групе са релевантим актерима о специфичним питањима од значаја за дефинисање развојних приоритета (нпр. са рањивим категоријама, жене, омладина, удружењима и сл.); Осигурава континуирано међусобно усклађивање приоритета секторских развојих планова у складу са принципима интегрисаног планирања развоја, уикључујући и усклађивање стратешких приоритета са просторним планом општине.

Израђује оперативни дио интегрисане стратегије развоја општине
Припрема план имплементације општинске развојне Стратегије на основу секторских развојних планова, водећи рачуна о међусобној повезаности и координацији циљева, програма, пројеката и мјера, те очекиваних резулата секторских планова; Осигурава хоризонталну и вертикалну координацију развојних докумената (развојни докумени виших нивоа власти, оквирни вишегодишњи и годишњи финансијски план општине, план капиталних инвестиција, и сл.); Припрема индикативне секторске финансијске планове и финансијски план стратегије развоја, осигуравајући хоризонталну и вертикалну координацију; Израђује план развоја организационих и људских капацитета за имплементацију стратегије;

Припрема нацрта интегрисане стратегије развоја општине
По изради првог Нацрта интегрисане стратегије развоја општине, организује састанак Партнерске групе за развој, презентује Нацрт развојне стратегије и финализира га у складу са препорукама Партнерске групе, прије достављања коначног Нацрта развојне стратегије Начелнику општине и даљег упућивања исте Скупштини општине.