Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Građevinska dozvola

Шта је грађевинска дозвола?

Рјешење о грађевинској дозволи је управни акт на основу којега се може приступити изградњи, доградњи, надоградњи и реконструкцији објекта. Прије подношења захтјева за добијање рјешења о грађевинској дозволи неопходно је, на основу урбанистичко-техничких услова и локацијских услова израдити главни пројекат.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Образац захтјева је доступан на шалтеру 1 или 2 Шалтер сала или на: https://srbac-rs.com/,а уз исти потребно је приложити:

 1. Локацијски услови,
 2. Техничка документација- пројекат, 3 примјерка,
 3. Извјештај о ревизији техничке документације, осим за објекте чији је бруто грађевинска површина мања од 200м2 ,
 4. Извјештај и потврда о нострификацији уколико је ријеч о пројектима изграђеним по прописима других земаља,
 5. Доказ о праву својине, односно о праву коришћења земљишта (не старији од 6 мјесеци) (Извод из јавне евиденције о непокретностима, ЗК извадак, Посједовни лист, Уговор или Одлука надлежног органа погодна као основ за стицање права власништва или права грађења у корист инвеститора, Уговор о заједничком грађењу закључен са власником земљишта или непокретности и др.),
 6. Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству, ако се за тражену изградњу концесија или закључни уговор о јавно- приватном партнерству у складу са посебним прописима,
 7. Противпожарну сагласност (за Законом предвиђене објекте),
 8. Водна сагласносност (за Законом предвиђене објекте),
 9. Еколошка сагласност (за Законом предвиђене објекте),
 10. Сагласност за прикључак на магистрални или регионални пут (за Законом предвиђене објекте),
 11. Пољопривредна сагласност,
 12. Сагласност за заштиту од електромагнетних поља (за антенске стубове оперативне мобилне телефоније, предајнике итд.),
 13. Доказ о уплати 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова по пројекту за Републичку геодетску управу Бања Лука,
 14. Доказ о уплати општинске административне таксе,
 15. Доказ о уплати накнаде по основу природних погодности и погодности изграђене инфраструктуре – (једнократна рента и накнада за уређење градског грађевинског земљишта)- плаћа се након што Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове изврши обрачун висине накнаде,
 16. Пуномоћ у случају заступања инвеститора.

Напомена: Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији.

ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Рјешење о грађевинској дозволи се даје за потребе изградње цијелог објекта и дијела објекта који чини техничку, технолошку или функционалну цјелину. Рјешење о грађевинској дозволи доноси се у року од 15 дана од дана када захтјев буде у потпуности комплетиран. Рјешење о грађевинској дозволи престаје да важи ако се у року од 3 године од дана извршности, не отпочне са радовима. Почетак извођења радова мора се пријавити грађевинској инспекцији 8 дана прије почетка истих.

Износ таксе на Рјешење за грађевинску дозволу плаћа се по предрачунској вриједности објекта. Накнаде по основу природних погодности и погодности изграђене инфраструктуре (једнократна рента и накнада за уређење градског грађевинског земљишта) се плаћа након што Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове изврши обрачун висине накнаде.

ШТА ЈЕ НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РЕНТА?

Инвеститор изградње објекта на општинском грађевинском земљишту дужан је да прије добијања грађевинске дозволе платити:

 • ренту и
 • накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта.

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта утврђује се у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и прописа донесених на основу овог Закона и Одлуке Скупштине Општине Србац о утврђивању основице за обрачун ренте, која се доноси сваке године.

Износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и износ ренте утврђује се по јединици корисне површине објекта (КМ/м²) садржане у пројекту на основу којег се издаје грађевинска дозвола.

ЈЕДНОКРАТНА РЕНТА

За пољопривредно земљиште које је документом просторног уређења одређено као грађевинско земљиште за које инвеститор плаћа накнаду за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују се за износ плаћене накнаде за претварање.

Просјечна коначна цијена једног м² корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Србац износи 600,00КМ. Утврђена цијена је основ за израчунавање висине ренте по зонама, што износи:

Грађевинска зона Порценат Износ једнократне ренте
I 6 36KM/m²
II 5 30 KM/m²
III 4 24 KM/m²
IV 3 18 KM/m²
V 2 12 KM/m²
VI 1 6 KM/m²

 

УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта се утврђује на основу Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту и Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта која се доноси сваке године. Висина накнаде износи:

Грађевинска зона Порценат Висина накнаде
I 2,00 3,84KM/m²
II 1,60 3,07KM/m²
III 1,30 2,50KM/m²
IV 1,00 1,92KM/m²
V 0,70 1,34KM/m²
VI 0,40 0,76KM/m²

 

1) Износ накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте утврђен по одредбама ове одлуке, умањује се:

– за објекте у индустријским зонама веће од 500 m² у основи 66%

– за индустријске и пословне објекте веће од 500 m² у основи, изван индустријских зона 50%

– за занатске, занатско услужне и објекате велепродаје веће од 300 m² у основи 50%

– за економске објекте за примарну пољопри-вредну производњу (фарме свих врста, инку-баторске станице и пратећи објекти) веће од 100 m² у основи  80%

– објекате за колективно становање бруто грађе-винске површине веће од 500 m² у другој, трећој и четвртој зони  33%

– епархијске манастире 90%

– за индивидуалне стамбене објекте корисне површине до 200 m² (чији су инвеститори по-родице погинулих, инвалиди прве, друге, треће и четврте категорије, избјегла и расељена лица који немају ријешено стамбено питање) 80%

– за подрумске просторије индивидуалног стамбе-ног објекта  70%

– за просторије у поткровљу индивидуалног стамбеног објекта 50%

– за надстрешнице 80%

– за привремене објекте 50%

2) Умањење нанкаде за уређење градског гра-ђевинског земљишта и ренте може се извршити само по једном од основа из става 1) овог члана.

КОНТАКТ:

Одјељење за просторно уређење и

стамбено-комуналне дјелатности

Трг бораца бр. 1, 78420  Србац

Телефон: +387 51 740 001 –  локал 206

Eмаил: srbac.urbanizam@teol.net