Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lokacijski uslovi

Шта су локацијски услови?

Локацијски услови су технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење, а који се израђује на основу Закона о уређењу простора и грађењу, посебних закона и прописа донесених на основу тих закона, као и докумената просторног уређења. Локацијским условима се дефинишу услови за израду пројекта (техничке документације), прописује прибављање потребних сагласности (комуналне сагласности – електроенергетска, водовод и канализација, телекомуникациона; противпожарна, водопривредна, пољопривредна) и других докумената потребних за издавање одобрења за грађење.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Уз захтјев за издавање локацијсих услова потребно је приложити и сљедеће документе:

  1. Лична карта,
  2. Копија катастарског плана са идентификацијом, или ажурна геодетска подлога за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте,
  3. Доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем за објекте из члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу (дрварнице, гараже, надстрешнице, стакленици, тенде, рекламни панои, септичке јаме, контејнери,
  4. Урбанистичко технички услови са стручним мишљењем,
  5. Опис објекта (хоризонтални, вертикални габарити, намјена објекта или идејно рјешење),
  6. Сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу посебних закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управљају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично), ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима,
  7. Доказ о уплати општинске административне таксе 52КМ .

Напомена: Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији.

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Надлежни орган дужан је да изда локацијске услове у року од 15 дана од дана пријема комплетног захтјева.

Ако је подручје будуће изградње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења, локацијски услови се састоје од овјереног извода из спроведбеног докумета просторног уређења и урбанистичко-техничких услова.

Инвеститор није у обавези прилагати сагласности на локацију ако је подручје будуће градње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења (зонинг и регулациони план,урбанистички пројекат, план парцелације).

Захтјев за издавање локацијских услова надлежни орган ће рјешењем одбити ако утврди да нису испуњени законом прописани услови и да захтијевана градња није у складу са документом просторног уређења на основу којег се локацијски услови издају, као и у случају када утврди да стручно мишљење, односно урбанистичко-технички услови, израђени од овлашћеног лица, нису усаглашени са важећим документом просторног уређења.

Локацијски услови важе до измјене важећег или доношења новог документа просторног уређења, ако је прописана обавеза његовог доношења. Ако инвеститор није поднио захтјев за грађевинску дозволу у року од годину дана од дана издавања локацијских услова, прије подношења захтјева дужан је прибавити увјерење да издати локацијски услови нису промјењени.

КОНТАКТ:

Одјељење за просторно уређење и

стамбено-комуналне дјелатности

Трг бораца бр. 1, 78420  Србац

Телефон: +387 51 740 001 –  локал 206

Емаил: srbac.urbanizam@teol.net