Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proces osnivanja preduzeća

ПРОЦЕС ОСНИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Процес оснивања предузећа у Републици Српској је прошао бројне реформе у протеклих неколико година са циљем стварања што повољнијег пословног амбијента (основани су специјализовани привредни судови, константно је смањиван број дана потребних за регистрацију и сл.).

Најзначајнија реформа је окончана оснивањем једношалтерског система регистрације пословања (Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге РС – АПИФ са 11 својих пословних једница, који је са радом започео 01.12.2013. године). Реформски пакет од 13 закона и низ подзаконских аката, као и организационе и техничке претпоставке, омогућиле су да од 01.12.2013. године процес регистрације у Републиици Српској буде знатно погоднији за заинтересоване привредне субјекте.

Смањено је потребно вријеме за регистрацију пословног субјекта са 23 на 3 дана;

Смањен је број процедура са 11 на 5;

Смањени су трошкови почетка пословања за неколико пута, зависно од правне форме регистрованог субјекта.  Код најједноставнијих форми, као што је једночлано Д.О.О. са минималним прописаним капиталом овај износ се креће до 100 ЕУРА (прије је износио 600 до 750 ЕУРА са регистрацијом спољнотрговинске дјелатности).

Будући предузетници често су у дилеми коју правну форму свог бизниса да изаберу. Према важећим законским прописима у Републици Српској, могу се регистровати као самостални предузетници или као привредна друштва.

Према Закону о привредним друштвима Републике Српске, привредно друштво је правно лице које оснивају правна и/или физичка лица ради обављања дјелатности у циљу стицања добити.

Закон о привредним друштвима Републике Српске предвиђа четири организациона облика (правне форме) привредних друштава: ортачко, командитно, акционарско и друштво са ограниченом одговорношћу.

Ортачко друштво (О.Д.): 

Привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака друштва ради обављања одређене дјелатности под заједничким пословним именом. Карактеристика овог друштва јесте то што ортаци неограничено солидарно одговарају за све обавезе друштва цјелокупном својом имовином, ако у конкретном послу с повјериоцем није другачије уговорено.

Командитно друштво (К.Д.):Привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака, ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, од којих најмање једно лице одговара неограничено за његове обавезе (комплементар), а најмање једно лице сноси ризик само до висине свог уговореног улога (командитор).

Друштво са ограниченом одговорношћу (Д.О.О.):

Привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица, у својству чланова друштва, ради обављања одређене дјелатности под заједничким пословним именом. Чланови друштва са ограниченом одговорношћу не одговарају својом имовином за обавезе друштва, осим до износа неунесеног улога у имовину друштва. Друштво са ограниченом одговорношћу може да има највише 50 чланова.

Сви организациони облици привредних друштава имају својство правног лица. Правно лице јесте вјештачка/друштвена творевина којој је признато својство субјекта права, односно способност да се буде носилац права и обавеза (нпр. да се закључују уговори, да се буде власник имовине, да се тужи или буде тужен и др.)

Акционарско друштво (А.Д.):

Затворено А.Д. оснива се симултаним путем, истовременим уписом и уплатом свих акција у оснивању. Затворено акционарско друштво је друштво чије се акције издају само његовим оснивачима или ограниченом броју других лица. Минимални новчани улог основног капитала затвореног акционарског друштва на дан уписа у регистар износи 20.000 КМ.

Отворено А.Д. оснива се сукцесивним путем, упућивањем јавног позива трећим лицима за упис и уплату акција. Минимални новчани улог основног капитала отвореног акционарског друштва на дан уписа у регистар износи 50.000 КМ.
Најнижа номинална вриједност акција акционарског друштва не може бити мања од једне конвертибилне марке (1 КМ), а ако је већа онда мора бити дјељива са десет.

Самостални предузетник

Према Закону о занатско-предузетничкој дјелатности Републике Српске, самостални предузетници су физичка лица која обављају предузетничку дјелатност у своје име и за свој рачун ради стицања добити. Предузетник најчешће оснива радњу за обављање регистроване дјелатности, али се поједине дјелатности могу регистровати и обављати без оснивања радње, односно без употребе пословног простора.Предности: лако доношење пословних одлука, једноставна регистрација почетка и престанка рада, као и мијењања података током пословања, могућност привременог престанка рада, једноставније књиговодство, могућност паушалног плаћања пореза.
Недостаци: одговорност цјелокупном имовином за обавезе настале у току пословања, немогућност обављања одређених дјелатности.