Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стратешки циљеви

Стратешки циљеви

На основу ситуационе анализе, полазећи од визије развоја, утврђени су сљедећи стратешки развојни циљеви који се заснивају на развоју привреде, друштвеном и развоју животне средине и дефинишу оквир за будуће планске активности, чијим остваривањем се општина Србац поставља на пут развоја и просперитета.

Стратешки циљ 1: Повећање обима привредне активности
Општина Србац има релативно повољан географски положај, као и предуслове за изградњу снажне привредне структуре, посебно када је ријеч о производњи хране и прерађивачкој индустрији. Повољан географски положај, близина административног центра Бања Луке, близина границе са ЕУ и Републиком Хрватском и одличан саобраћајни положај, који имају потенцијал за унапређење, стварају основу за инвестиције. Такође су обезбјеђени сви предуслови за развој пољопривредне производње (квалитетно пољопривредно земљиште, релативно развијена инфраструктура, као и противградна заштита и др.). Циљ је да општина Србац искористи свој географски положај и квалитет пољопривредног земљишта за развој привреде, а посебно пољопривреде и прераде пољопривредних производа. Близина границе и аутопута Бања Лука – Загреб – Београд стварају одличне услове за привлачење инвестиција, посебно када је ријеч о страним инвеститорима. Повољни климатски услови и још увијек чистија подручја омогућавају развој производње „здраве“ хране која је изузетно тражена на тржиштима ЕУ. Општина Србац у привлачењу инвестиција мора понудити низ пословних бенефиција (посебно у погледу кориштења пословно-индустријских зона) како за инвеститоре тако и за радну снагу (у погледу очувања постојећих и креирања нових радних мјеста). Узимајући у обзир чињеницу да је просјечна плата нижа од просјека Републике, све напоре треба усмјерити на растерећење привреде, раст запослености и плата у привреди општине Србац, како би зауставили одлазак становништва и поправили демографску слику.

Стратешки циљ 2: Унапређење квалитета живота становника
Један од основних проблема у друштвеном развоју општине Србац јесте демографска проблематика, која је неповољна, како у природном, тако и економском кретању становништва и одласку младих. Индекс старења (посебно тзв. старење одоздо које је условљено ниским наталитетом и смањеним удјелом младог становништва у укупном броју становника) је један од виших у Републици, те се демографским проблемима треба бавити ургентно. Значајан је број фактора који интензивно утичу на ову појаву, а који се могу везати са економским приликама и трендовима који владају у општини (и уопште у овој регији као што је општи тренд одласка младих из мањих заједница ка већим урбаним центрима и цјелинама. Из овог разлога, сваки будући плански приступ, мора понудити унапријеђен квалитет друштвеног живота, јавне инфраструктуре, посебно по питању ефикасности јавне управе, здравственог, социјалног, образовног, спортског, културног и општег друштвеног напретка. Дакле, циљ је да општина Србац, новим друштвеним садржајем, задржи постојеће, али и да привуче нове младе образоване људе из других средина, на начин да им уз запослење омогући адекватне и привлачне услове за живот, не само рад.

Стратешки циљ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања животне
средине У заштити природних ресурса, те заштити животне средине, циљ је избалансиран и одрживи развој, тј. да природне вриједности буду сачуване, природни ресурси плански кориштени и да се унаприједи заштита ваздуха, тла, воде и биодиверзитета, а истовремено да се у складу са принципима одрживог развоја, таква средина и ресурси искористе за привредни развој општине. Могућности су значајне, од заштите водотока и природних станишта (Бардача и др.) до заштите и унапређења земљишта у циљу интензивније пољопривредне производње. Општина Србац није довољно препознатљива локална заједница и по том питању треба искористити своје природне ресурсе (природне, посебно ријечне и шумске и др.) и исте на одржив начин ставити у функцију развоја. У циљу заштите воде, тла, ваздуха, потребно је синергијом свих учесника радити на рјешавању питања очувања биодиверзитета, рјешавању проблема заштите изворишта и обезбјеђењу довољних количина питке воде, пречишћавања отпадних вода, као и смањења загађења комуналним и другим отпадом у правцу развоја циркуларне економије. Одрживим кориштењем природих ресурса и трајним рјешењима у погледу канализационе инфраструктуре али и водоводне, значајно би се допринијело заштити животне средине и стварању претпоставки за општи просперитет општине Србац.