Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registracija privrednog društva

Регистрација привредног друштва

Започињање посла тј. регистрација привредних друштава регулисано је  Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/13, 15/16).

Тим Законом дефинисано је да се процес једношалтерског система регистрације пословних субјеката од 01.12.2013. године обавља на шалтерима АПИФ-а, на 11 локација Пословних јединица. Лице заинтересовано за регистрацију пословног субјекта, након нотарске обраде или овјере оснивачког акта,  подноси Пријаву за регистрацију АПИФ-у у пословној јединици у Српцу, која ће умјесто подносиоца захтјева за регистрацију, обављати комуникацију са надлежним судом, Пореском управом, те обављати послове разврставања пословног субјекта по дјелатностима. По уредно запримљеном захтјеву за регистрацију, комплетан поступак се окончава за 3 дана.

Контакти Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) у Српцу: Адреса: Првомајска 1, Србац, Телефон: 051/741-467, Е-маил: apif.info@gmail.com

Регистрација привредног друштва обухвата неколико битних корака и процедура.

Број корака: 2
Број процедура: 4
Број дана: 5

КОШТАЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ У КМ (најједноставнији облик организовања);

 • нотар 2 x 4,095 КМ + овјера личних карата 2×2 КМ + 10 КМ овјера потписа   овлаштеног лица,
 • такса АПИФ-у – 35 КМ,
 • такса Службеном гласнику РС за објаву 7КМ по реду x 6 редова =42 КМ,
 • израда печата – 40 КМ

УКУПНО: 139,19 КМ + такса УИО /БиХ – 40 КМ

Потребно је посјетити сљедеће институције:

 1. Нотара,
 2. Општинску услужну канцеларију,
 3. Шалтер АПИФ-а,
 4. печаторезницу,
 5. подручни центар Управе за индиректно опорезивање БиХ,
 6. дистрибутера фискалних уређаја,
 7. Пореску управу РС, ради пријаве запослених радника.

КОРАК 1

Процедура 1: Посјета нотару/нотарски овјерен оснивачки акт

Обраћање нотару са копијом личне карте, те договор око имена будућег привредног друштва чију ће могућност одређивања нотар провјерити у судском регистру. Нотар овјерава оснивачки акт, тј. овјерава потпис оснивача и овлаштеног лица. Овјера једног потписа кошта 7 нотарских бодова по 0,50 КМ + ПДВ = 4,095 КМ.

Процедура 2: Овјера личних докумената и потписа

Посјета општини и овјера копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица (овјера износи 2 КМ по листу), те овјера потписа будућег одговорног лица 10 КМ.

Процедура 3: Регистрација привредног друштва – једношалтерски систем код АПИФ-а

-Нотар/оснивач/одговорно лице подноси АПИФ-у захтјев за регистрацију са   потребним  документима (нотарски обрађен оснивачки акт, овјерен потпис одговорног лица, овјерене  копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица, Увјерење да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза које издаје Пореска управа) – прва регистрација бесплатна;

 • Објава у Службеном гласнику РС – 7 КМ по реду;
 • Такса АПИФ-у – 35 КМ.

 

Рок поступања је три дана, уколико је предата сва потребна документација. Процедура регистрације истовремено подразумијева да је пословни субјекат регистрован код Пореске управе РС, тј. да је додијељен ЈИБ и извршено разврставање пословних субјеката према класификацији дјелатности.

КОРАК 2

Процедура 3: Регистрација привредног друштва

Преузимање судског рјешења и обавјештења о разврставању по класификацији дјелатности код АПИФ-а.

Процедура 4: Израда печата

Израда печата у овлаштеној печаторезници уз копију судског рјешења, а оригинала на увид. Израда печата износи од 20 – 50 КМ, рок поступања 1 дан.

 • Након ових корака, привредно друштво дужно је да изврши и:

ПДВ регистрацију  – Посјета Управи за индиректно опорезивање БиХ ради ПДВ регистрације.

Потребна документација:

 1. Захтјев за регистрацију (образац ЗР-1),
 2. Рјешење о упису у судски регистар,
 3. Увјерење или потврда о регистрацији од надлежне пореске управе,
 4. Ллична карта власника и одговорних лица,
 5. Дозвола за рад и пријава боравишта за страног држављанина,
 6. Картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакциони рачун отворен,
 7. Оригиналне уплатнице као доказ о уплаћеном износу од укупно 40 КМ (на рачунЈРТ ТРЕЗОР БиХ) и то:
 • 10 КМ – Сврха дознаке: Такса на захтјев за регистрацију,
 • 10 КМ – Сврха дознаке: Такса за издавање рјешења о регистрацији,
 • 20 КМ – Сврха дознаке: Такса за издавање увјерења о регистрацији

Отварање трансакцијског рачуна

Потребна документација:

 1. Рјешење о регистрацији,
 2. Потврда о регистрацији код Пореске управе РС-ЈИБ,
 3. Овјерени потписи лица овлаштених за заступање-образац ОП,
 4. Изјава овлаштеног лица да нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода и индиректних пореза,
 5. Изјава о одређивању главног рачуна,
 6. Картони депонованих потписа лица овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима и копије њихових личних карата (пасоша) овјерене од стране надлежног органа,
 7. Финансијски извјештај о предходном пословању (за посљедњи обрачунски период за који се извјештај подноси надлежним органима или институцијама), а за новооснована правна лица након предаје првог обрачуна,
 8. Лиценцу за рад ако то врста посла захтјева,
 9. За отварање рачуна издвојених средстава чија је намјена утврђена законом или другим прописом у складу са законом, поред документације наведене у претходним тачкама, потребна је и назнака прописа на основу којег се подноси захтјев за отварање овог рачуна. Издатак су трошкови овјере, а вријеме поступања је 1 дан.

Фискализацију– Да би привредно друштво почело са радом неопходна је набавка фискалне касе која, са монтажом и годишњим сервисирањем кошта око 1000 КМ.

Пријаву привредног друштва и запослених радника у Пореској управи РС  – Пријава запослених радника се врши у Пореској управи Републике Српске на прописаном обрасцу.

Испуни услове из области заштите и здравља на раду  – Привредно друштво може да обавља дјелатност у простору који испуњава услове из области заштите и здравља на раду. Ово рјешење доноси Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС, а накнада износи 10 КМ републичке таксе.