Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавни позив за подршку пројектима мјесних заједница општине Србац

Јавни позив за подршку пројектима мјесних заједница општине Србац

Одјељење за општу управу општине Србац објавило је јавни позив за додјелу средстава за подршку пројектима мјесних заједница општине Србац

Позивају се савјети мјесних заједница са подручја општине Србац да поднесу захтјев за додјелу средстава за пројекте који се односе на рјешавање мањих инфраструктурних радова на подручју мјесне заједнице, вањско и унутрашње уређење објеката мјесних заједница, набавку опреме, уређење дворишта мјесних заједница, као и уређење значајних објеката и околине тих објеката на подручју мјесне заједнице.

Јавним позивом је предвиђена подршка пројектима мјесних заједница на подручју општине Србац у укупном износу од 10.000 КМ. Висина средстава која се додјељује по појединачном пројекту износи до 2.500 КМ а средства ће бити додијељена за подршку оним пројектима која остваре највећи број бодова у складу са критеријумима датим овим јавним позивом.

Услови и право учешћа

Право учешћа имају савјети мјесних заједница са подручја општине Србац.

Савјет мјесне заједнице има право да предложи један пројекат.

Јавни позив jе упућен свим савјетима мјесних заједница и објављен на званичној интернет страници Општинске управе општине Србац и огласној табли у Општинској управи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а документација се не враћа.

Обавезна документација за пријављивање на Јавни позив

Захтјев за додјелу средстава се подноси на за то предвиђеном обрасцу који мора садржавати:

  • податке о подносиоцу захтјева;
  • кратак опис пројекта;
  • очекивани резултати пројекта;
  • износ средстава потребних за реализацију пројекта.

Захтјев се може преузети на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Остала потребна документација:

  • записник са сједнице Савјета мјесне заједнице на којој су утврђени приједлози пројекта за који се траже средства ;
  • спецификација роба, услуга или радова наведених у пројекту, као и процијењена вриједност истих (предрачун).

Извори финансирања пројеката

Средства за реализацију овог јавног позива планирана су у Буџету општине Србац за 2023. годину на потрошачкој јединици Одјељења за општу управу на позицији 415200 – Мјесне заједнице.

Уколико постоји намјера суфинансирања од стране грађана и/или донатора на подручју мјесне заједнице, било у роби/имовини, раду или услугама, на прописаном обрасцу је потребно навести детаљан опис учешћа.

Процедура и рок за пријављивање на Јавни позив

Пријава са свом потребном документацијом се подноси у канцеларији број 6 код службеника надлежног за послове мјесних заједница у згради Општинске управе општине Србац или препоручено поштом на адресу: Општина Србац, Трг бораца 1, 78420 Србац.

Пријава на овај јавни позив се подноси у затвореној коверти са назнаком „За учешће на јавном позиву за подршку пројектима мјесних заједница-не отварај“.

Јавни позив је отворен до 15.7.2023.године.

Критеријуми за додјелу средстава

Захтјеви за одобравање средстава ће бити бодовани према сљедећим критеријумима:

КРИТЕРИЈУМИ

  • Оправданост и оргиналност пројекта 30 бодова
  • Буџет пројекта ( рационалност трошкова, извори финансирања пројекта) 30 бодова
  • Број и врста крајњих корисника (млади, жене, рањиве категорије становништва) 20 бодова
  • Утицај пројекта на побољшање живота грађана 20 бодова

У К У П Н О 100 бодова

Рокови и начин објављивања резултата Јавног позива

Резултати Јавног позива се објављују на интернет страници Општинске управе општине Србац и огласној табли општинске управе у року од 15 дана од затварања те се о истим обавјештавају савјети мјесних заједница који су поднијели захтјеве за додјелу средства из тачке 1. овог јавног позива.

Коначну одлуку о одобравању средства доноси начелник општине Србац на приједлог Комисије за провођење Јавног позива за додјелу средства за подршку пројектима мјесних заједница општине Србац, а уплата одобрених средства из буџета општине ће се сходно одлуци вршити директно добављачу роба, услуга или радова према достављеном предрачуну.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *